skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Especies de Candida y otras levaduras en la cavidad oral de pacientes diabeticos tipo 2 en Cali, Colombia.(articulo en ingles)

Suarez, Blanca Lynne ; Alvarez, Maria Ines ; de Bernal, Matilde ; Collazos, Andres

Colombia Medica, 2013, Vol.44(1), p.26(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-9534

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...