skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of proximal box elevation with resin composite on marginal quality of ceramic inlays in vitro

Frankenberger, Roland ; Hehn, Julia ; Hajto, Jan ; Kramer, Norbert ; Naumann, Michael ; Koch, Andreas ; Roggendorf, Matthias J.

Clinical Oral Investigations, Jan, 2013, Vol.17(1), p.177(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-6981

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...