skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tensile deformation behaviors and damping properties of small-sized Cu-Zr-Al metallic glasses

Liao, Weibing ; Zhao, Yangyong ; He, Jianping ; Zhang, Yong

Journal of Alloys and Compounds, April 5, 2013, Vol.555, p.357(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...