skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coexpression of SGLT1 and EGFR is associated with tumor differentiation in oral squamous cell carcinoma.(Clinical report)

Hanabata, Yasuko ; Nakajima, Yusuke ; Morita, Kei - Ichi ; Kayamori, Kou ; Omura, Ken

Odontology, July, 2012, Vol.100(2), p.156(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-1247

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...