skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Priming of visual cortex by temporal attention? The effects of temporal predictability on stimulus(-specific) processing in early visual cortical areas

Fischer, Rico ; Plessow, Franziska ; Ruge, Hannes

Neuroimage, Feb 1, 2013, Vol.66, p.261(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...