skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Significant hydration shell formation instead of hydrogen bonds in nanoconfined aqueous electrolyte solutions.(Report)

Ohba, Tomonori ; Hata, Kenji ; Kanoh, Hirofumi

Journal of the American Chemical Society, Oct 31, 2012, Vol.134(43), p.17850-17853 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Significant hydration shell formation instead of hydrogen bonds in nanoconfined aqueous electrolyte solutions.(Report)
  • Tác giả: Ohba, Tomonori ; Hata, Kenji ; Kanoh, Hirofumi
  • Chủ đề: Hydration (Chemistry) -- Analysis ; Hydrogen Bonds -- Analysis ; Nanotubes -- Usage ; X-ray Diffraction -- Methods
  • Là 1 phần của: Journal of the American Chemical Society, Oct 31, 2012, Vol.134(43), p.17850-17853
  • Mô tả: Synchrotron X-ray diffraction is used to study the structure of aqueous electrolyte solutions in the internal nanospaces of single-walled carbon nanotubes. The anomalous hydrogen-bonding structure of single-walled carbon nanotubes provides better insight into the intermolecular distance between the water molecules in the electrolyte solutions in nanoenvironments.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-7863

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...