skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural basis of transcription initiation.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Zhang, Yu ; Feng, Yu ; Chatterjee, Sujoy ; Tuske, Steve ; Ho, Mary X. ; Arnold, Eddy ; Ebright, Richard H.

Science, Nov 23, 2012, Vol.338(6110), p.1076(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...