skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optical control of protein activity by fluorescent protein domains.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Zhou, Xin X. ; Chung, Hokyung K. ; Lam, Amy J. ; Lin, Michael Z.

Science, Nov 9, 2012, Vol.338(6108), p.810(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...