skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Biosolid and distillery effluent amendments to Irish short rotation coppiced willow plantations: Impacts on groundwater quality and soil.(Report)

Galbally, Paul ; Ryan, Declan ; Fagan, Colette C. ; Finnan, John ; Grant, Jim ; Mcdonnell, Kevin

Agricultural Water Management, Jan 1, 2013, Vol.116, p.193(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3774

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...