skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bibliometria de la sistematica biologica sobre America Latina durante el siglo XX en tres bases de datos mundiales.(Report)

Michan, Layla ; Llorente - Bousquets, Jorge

Revista de Biologia Tropical, June, 2010, Vol.58(2), p.531(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...