skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reversible surface electronic traps in PbS quantum dot solids induced by an order-disorder phase transition in capping molecules.(Report)

Nelson, Cory A. ; Zhu, X. - Y.

Journal of the American Chemical Society, May 9, 2012, Vol.134(18), p.7592-7595 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...