skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Geography of Citizen Crime Reporting.(Report)(Author abstract)

Wisnieski, Elise ; Bologeorges, Stephanie ; Johnson, Tina ; Henry, David B.

American Journal of Community Psychology, Dec, 2013, Vol.52(3-4), p.324(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...