skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Satisfaction with democracy and the winner/loser debate: the role of policy preferences and past experience.(Report)

Curini, Luigi ; Jou, Willy ; Memoli, Vincenzo

British Journal of Political Science, April, 2012, Vol.42(2), p.241-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1234

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...