skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tangible user interfaces for physically-based deformation: design principles and first prototype.(Report)

Takouachet, Nawel ; Couture, Nadine ; Reuter, Patrick ; Joyot, Pierre ; Riviere, Guillaume ; Verdon, Nicolas

The Visual Computer: International Journal of Computer Graphics, June, 2012, Vol.28(6-8), p.799(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...