skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The role and implications of bassanite as a stable precursor phase to gypsum precipitation.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Van Driessche, A. E. S. ; Benning, L. G. ; Rodriguez - Blanco, J. D. ; Ossorio, M. ; Bots, P. ; Garcia - Ruiz, J. M.

Science, April 6, 2012, Vol.336(6077), p.69(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...