skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Patterns and plasticity in RNA-protein interactions enable recruitment of multiple proteins through a single site.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Valley, Cary T. ; Porter, Douglas F. ; Qiu, Chen ; Campbell, Zachary T. ; Hall, Traci M. Tanaka ; Wickens, Marvin

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 17, 2012, Vol.109(16), p.6054(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...