skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Atomistic structure of a micelle in solution determined by wide Q-range neutron diffraction.(Report)

Hargreaves, Rowan ; Bowron, Daniel T. ; Edler, Karen

Journal of the American Chemical Society, Oct 19, 2011, Vol.133(41), p.16524-16536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...