skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fluvoxamine enhances prefrontal dopaminergic neurotransmission in adrenalectomized/castrated mice via both 5-HT reuptake inhibition and [sigma].sub.1 receptor activation.(Report)

Ago, Yukio ; Yano, Koji ; Hiramatsu, Naoki ; Takuma, Kazuhiro ; Matsuda, Toshio

Psychopharmacology, Oct, 2011, Vol.217(3), p.377(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3158

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...