skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of spray drying and storage on the stability of bayberry polyphenols.(Report)

Fang, Zhongxiang ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, Dec 1, 2011, Vol.129(3), p.1139(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...