skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Processive movement of MreB-associated cell wall biosynthetic complexes in bacteria.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Dominguez - Escobar, Julia ; Chastanet, Arnaud ; Crevenna, Alvaro H. ; Fromion, Vincent ; Wedlich - Soldner, Roland ; Carballido - Lopez, Rut

Science, July 8, 2011, Vol.333(6039), p.225(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...