skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Era GTPase recognizes the GAUCACCUCC sequence and binds helix 45 near the 3' end of 16S rRNA.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Tu, Chao ; Zhou, Xiaomei ; Tarasov, Sergey G. ; Tropea, Joseph E. ; Austin, Brian P. ; Waugh, David S. ; Court, Donald L. ; Ji, Xinhua

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 21, 2011, Vol.108(25), p.10156(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...