skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differences between tight and loose cultures: A 33-nation study.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Gelfand, M.J. ; Raver, R.L. ; Nishii, L. ; Leslie, L.M. ; Lun, J. ; Lim, B.C. ; Van de Vliert, E.;

Science, May 27, 2011, Vol.332(6033), p.1100(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...