skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spatial decision forests for MS lesion segmentation in multi-channel magnetic resonance images.(Report)

Geremia, Ezequiel ; Clatz, Olivier ; Menze, Bjoern H. ; Konukoglu, Ender ; Criminisi, Antonio ; Ayache, Nicholas

Neuroimage, July 15, 2011, Vol.57(2), p.378(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...