skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seeing a phrase "time and again" matters: the role of phrasal frequency in the processing of multiword sequences.(RESEARCH REPORT)(Author abstract)(Report)

Siyanova - Chanturia, Anna ; Conklin, Kathy ; Van Heuven, Walter J. B.

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, May, 2011, Vol.37(3), p.776(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-7393

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...