skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Picturing obesity: Analyzing the social epidemiology of obesity conveyed through US news media images.(Report)

Gollust, Sarah E. ; Eboh, Ijeoma ; Barry, Colleen L.

Social Science & Medicine, May, 2012, Vol.74(10), p.1544(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...