skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phosphorylation of ULK1 (hATG1) by AMP-activated protein kinase connects energy sensing to mitophagy.(REPORTS)(serine/threonine-protein kinase)(Author abstract)(Report)

Egan, Daniel F. ; Shackelford, David B. ; Mihayova, Maria M. ; Gelino, Sara ; Kohnz, Rebecca A. ; Mair, William ; Vasquez, Debbie S. ; Joshi, Aashish ; Gwinn, Dana M. ; Taylor, Rebecca ; Asara, John M. ; Fitzpatrick, James ; Dillin, Andrew ; Viollet, Benoit ; Kundu, Mondira ; Hansen, Malene ; Shaw, Reuben J.

Science, Jan 28, 2011, Vol.331(6016), p.456(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...