skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Maturation stress generation in poplar tension wood studied by synchrotron radiation microdiffraction.(Report)

Clair, Bruno ; Almeras, Tancrede ; Pilate, Gilles ; Jullien, Delphine ; Sugiyama, Junji ; Riekel, Christian

Plant Physiology, Jan, 2011, Vol.155(1), p.562(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...