skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural basis for piRNA 2'-O-methylated 3'-end recognition by Piwi PAZ (Piwi/Argonaute/Zwille) domains.(INAUGURAL ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Tian, Yuan ; Simanshu, Dhirendra K. ; Ma, Jin - Biao ; Patel, Dinshaw J.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 18, 2011, Vol.108(3), p.903(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...