skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Expression of Molecular Markers in the Tumor and Survival Prognosis in Osteosarcoma.(Report)

Boulytcheva, I. V. ; Soloviev, Yu. N. ; Kushlinskii, N. E. ; Mahson, A. N.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Dec, 2010, Vol.150(2), p.237(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...