skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Creating clay models of a human torso as an alternative to dissection.(QUICK FIX)(Report)

Shipley, Gwendolyn

The American Biology Teacher, March, 2010, Vol.72(3), p.146(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7685

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...