skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Meta-environment and executable meta-language using smalltalk: an experience report.(Report)

Ducasse, Stephane ; Girba, Tudor ; Kuhn, Adrian ; Renggli, Lukas

Software and Systems Modeling, Feb, 2009, Vol.8(1), p.5(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...