skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From the Analysis of the Brain Images to the Study of Brain Networks Using Functional Connectivity and Multimodal Brain Signals.(Editorial)

Babiloni, Fabio

Brain Topography, June, 2010, Vol.23(2), p.115(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-0267

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...