skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perceptron learning rule derived from spike-frequency adaptation and spike-time-dependent plasticity.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)(Report)

D'souza, Prashanth ; Liu, Shih - Chii ; Hahnloser, Richard H. R.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 9, 2010, Vol.107(10), p.4722(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...