skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minabasa in the Dutch East Indies

Nourse, Jennifer W.

The Journal of Asian Studies, May, 1997, Vol.56(2), p.554(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minabasa in the Dutch East Indies
  • Tác giả: Nourse, Jennifer W.
  • Chủ đề: Book Reviews ; Henley, David
  • Là 1 phần của: The Journal of Asian Studies, May, 1997, Vol.56(2), p.554(2)
  • Mô tả: Nourse reviews "Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies" by David Henley.
  • Số nhận dạng: ISSN: 0021-9118

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...