skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The impact of paradigm development and course level on performance in technology-mediated learning environments.(Report)

Hornik, Steven ; Saunders, Carol Stoak ; Li, Yuzhu ; Moskal, Patsy D. ; Dzuiban, Charles D.

Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline, Annual, 2008, Vol.11, p.35(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-9684

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...