skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Probing cold dense nuclear matter.(Author abstract)(Report)

Subedi, R. ; Shneor, R. ; Monaghan, P. ; Anderson, B. D. ; Aniol, K. ; Annand, J. ; Arrington, J. ; Benaoum, H. ; Benmokhtar, F. ; Boeglin, W. ; Chen, J. - P. ; Choi, Seonho ; Cisbani, E. ; Craver, B. ; Frullani, S. ; Garibaldi, F. ; Gilad, S. ; Gilman, R. ; Glamazdin, O. ; Hansen, J. - O. ; Higinbotham, D. W. ; Holmstrom, T. ; Ibrahim, H. ; Igarashi, R. ; Jager, C. W. De ; Jans, E. ; Jiang, X. ; Kaufman, L. J. ; Kelleher, A. ; Kolarkar, A. ; Kumbartzki, G. ; Lerose, J. J. ; Lindgren, R. ; Liyanage, N. ; Margaziotis, D. J. ; Markowitz, P. ; Marrone, S. ; Mazouz, M. ; Meekins, D. ; Michaels, R. ; Moffit, B. ; Perdrisat, C. F. ; Piasetzky, E. ; Potokar, M. ; Punjabi, V. ; Qiang, Y. ; Reinhold, J. ; Ron, G. ; Rosner, G. ; Saha, A. ; Sawatzky, B. ; Shahinyan, A. ; Sirca, S. ; Slifer, K. ; Solvignon, P. ; Sulkosky, V. ; Urciuoli, G. M. ; Voutier, E. ; Watson, J. W. ; Weinstein, L. B. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S. ; Zheng, X. - C. ; Zhu, L.

Science, June 13, 2008, Vol.320(5882), p.1476(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...