skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Model driven design and aspect weaving.(Report)

Jezequel, Jean - Marc

Software and Systems Modeling, May, 2008, Vol.7(2), p.209(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...