skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microstructure evolution of AZ31 magnesium alloy during equal channel angular extrusion.(Author abstract)

Yuanyuan, Li ; Datong, Zhang ; Weiping, Chen ; Ying, Liu ; Guowen, Guo

Journal of Materials Science, June, 2004, Vol.39(11), p.3759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...