skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prototype design, construction and test of a Pb/scintillator sampling calorimeter with wavelength shifter fiber optic readout. (Selected Papers From The 1992 IEEE Nuclear Science Symposium And Medical Imaging Conference)

Benvenuti, A. ; Giordano, V. ; Guerzoni, M. ; Navarria, F. L. ; Camporesi, T. ; Vaz, P. ; Alvsvaag, S. J. ; Maeland, O. A. ; Klovning, A. ; Rongved, R. ; Read, A. L. ; Bjarne, J. ; Hedberg, V. ; Jarlskog, G. ; Kronkvist, I. ; Cassio, V. ; Gamba, D. ; Torassa, E. ; Vallazza, E. ; Zanini, L. ; Lanceri, L. ; Della Ricca, G. ; Poropat, P. ; Bonesini, M. ; Negri, P.

IEEE Transactions on Nuclear Science, August, 1993, Vol.40(4), p.537(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9499

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...