skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New features for CORBA 3.0: despite its original flexibility and applicability to various environments, CORBA evolves to remain viable as a standard for distributed object-oriented applications

Vinoski, Steve

Communications of the ACM, Oct, 1998, Vol.41(10), p.44(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...