skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Critical Visions: New Direction in Social Theory.(Book Review)

Elliot, Anthony

Contemporary Sociology, Sept, 2004, Vol.33(5), p.613-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Critical Visions: New Direction in Social Theory.(Book Review)
  • Tác giả: Elliot, Anthony
  • Chủ đề: Soares, Joseph A.
  • Là 1 phần của: Contemporary Sociology, Sept, 2004, Vol.33(5), p.613-614
  • Mô tả: Soares reviews Critical Visions: New Directions in Social Theory by Anthony Elliott.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0094-3061

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...