skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Breast self-examination and breast physical examination. (Workshop 3) (American Cancer Society Workshop on Guidelines and Screening for Breast Cancer: The Ritz-Carlton Huntington Hotel, Pasadena, California, October 11-13, 1991)

Mckenna, Robert J. , Sr. ; Greene, Patricia ; Winchester, David P. ; Baines, Cornelia J. ; Foster, Roger S. ; Champion, Victoria ; O' Malley, Michael S.

Cancer, April 1, 1992, Vol.69(7), p.2003(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...