skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A four unit cell periodic pattern of quasi-particle states surrounding vortex cores in [Bi.sub.2][Sr.sub.2]Ca[Cu.sub.2][O.sub.8+[delta]]. (Reports)

Hoffman, J. E. ; Hudson, E. W. ; Lang, K. M. ; Madhavan, V. ; Eisaki, H. ; Uchida, S. ; Davis, J. C.

Science, Jan 18, 2002, Vol.295(5554), p.466(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...