skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The 3D Genome Browser: a web-based browser for visualizing 3D genome organization and long-range chromatin interactions.(Report)

Wang, Yanli ; Song, Fan ; Zhang, Bo ; Zhang, Lijun ; Xu, Jie ; Kuang, Da ; Li, Daofeng ; Choudhary, Mayank N. K. ; Li, Yun ; Hu, Ming ; Hardison, Ross ; Wang, Ting ; Yue, Feng

Genome Biology (Online Edition), Oct 4, 2018, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/s13059-018-1519-9

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...