skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The genome and life-stage specific transcriptomes of Globodera pallidaelucidate key aspects of plant parasitism by a cyst nematode

Cotton, James A ; Lilley, Catherine J ; Jones, Laura M ; Kikuchi, Taisei ; Reid, Adam J ; Thorpe, Peter ; Tsai, Isheng J ; Beasley, Helen ; Blok, Vivian ; Cock, Peter J A ; Den Akker, Sebastian Eves - Van ; Holroyd, Nancy ; Hunt, Martin ; Mantelin, Sophie ; Naghra, Hardeep ; Pain, Arnab ; Palomares - Rius, Juan E ; Zarowiecki, Magdalena ; Berriman, Matthew ; Jones, John T ; Urwin, Peter E

Genome Biology (Online Edition), March 3, 2014, Vol.15(3) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/gb-2014-15-3-r43

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...