skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of a Multiplex Assay for Estimation of HIV-1 Incidence.(Research Article)

Curtis, Kelly A. ; Hanson, Debra L. ; Kennedy, M. Susan ; Owen, S. Michele

PLoS ONE, May 22, 2013, Vol.8(5), p.e64201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0064201

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...