skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Racial bias is associated with ingroup death rate for Blacks and Whites: Insights from Project Implicit

Leitner, Jordan B. ; Hehman, Eric ; Ayduk, Ozlem ; Mendoza - Denton, Rodolfo

Social Science & Medicine, Dec, 2016, Vol.170, p.220(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.10.007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...