skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Higher incentive payments in Medicare Advantage's pay-for-performance program did not improve quality but did increase plan offerings.(BEST OF 2015 ACADEMYHEALTH ANNUAL RESEARCH MEETING)

Layton, Timothy J. ; Ryan, Andrew M.

Health Services Research, Dec, 2015, Vol.50(6), p.1810(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9124

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...