skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distressed and Looking for Help: Internet Intervention Support for Arthritis Self-Management

Johnson, Kiana R. ; Fuchs, Erika ; Horvath, Keith J. ; Scal, Peter

Journal of Adolescent Health, June, 2015, Vol.56(6), p.666(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-139X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...