skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of Dried Blood Spots with a Multiplex Assay for Measuring Recent HIV-1 Infection.(Research Article)

Curtis, Kelly A. ; Ambrose, Krystin M. ; Kennedy, M. Susan ; Owen, S. Michele

PLoS ONE, Sept 18, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...